Преводна статия на финансовия експерт Ронан Манли: „Това не е теория. Централизираните цифрови валути се появяват, а други ще се появят съвсем скоро. И като се има предвид лекотата, с която правителствата наложиха ограничения на покорното население през 2020 г. и 2021 г., не е трудно да се предвиди, че същите тези податливи маси лесно ще бъдат излъгани да приемат CBDC като нещо, което е в техен „най-добър интерес“.“

Една от потенциално най-крайните тенденции във финансовия пейзаж в момента е предстоящото въвеждане на цифровите валути на централните банки (CBDC) и паралелните атаки на банкерите от централните банки срещу частните цифрови валути и токени, докато подготвят пускането на своите CBDC. Първо някои пояснения. Макар че по-голямата част от съществуващите по света валути, емитирани от централните банки (фиатни валути), вече са в цифрова форма, фиатна валута, държана в цифрова форма, не е същото като цифрова валута на централните банки (CBDC).

Какво е CBDC?

CBDC обикновено се отнася до електронни или виртуални пари на централната банка (фиат), създадени под формата на цифрови жетони (токени) или салда по сметки, които са цифрови вземания към централната банка. CBDC ще се издават от централни банки и ще бъдат законно платежно средство. В много CBDC, които са в процес на проучване и разработване, се използва технологията на разпределената счетоводна книга (DLT), като трансакциите се записват в блокчейн (блокова верига).

За разлика от частните криптовалути обаче, които използват безразрешителен и отворен дизайн, CBDC, които използват DLT, ще използват разрешени варианти (решавайки кой има достъп до мрежата и кой може да преглежда и актуализира записи в счетоводната книга). Вижте тук обсъждане на блоковите вериги без разрешение спрямо блоковите вериги с разрешение.

От решаващо значение е, както подсказва името, че CBDC ще бъдат централизирани и управлявани от емитиращия орган (т.е. централна банка). Така че по своя дизайн и структура CBDC могат да се разглеждат като самата антитеза на децентрализираните частни криптовалути и токени.

Централните банки вече работят по два вида CBDC –

цифрови токени „на едро“, достъпът до които ще бъде ограничен до банки и финансови субекти, за да се използват за дейности като междубанкови плащания и трансакции на пазара на едро, и CBDC „с общо предназначение“ (на дребно) за широката общественост, за да се използват при трансакции на дребно.

Повечето хора имат предвид именно тези CBDC с общо предназначение, когато обсъждат цифровите валути на централните банки, и ще бъде най-важно да наблюдаваме именно тези CBDC с общо предназначение, когато централните банки и правителствата започнат да опитват да разпространяват CBDC сред милиарди хора по света чрез CBDC, базирани на сметки, или чрез токени за „цифрови пари“.

Както можете да се досетите, базираните на сметки CBDC ще бъдат обвързани с идентичностите на потребителите и цифровите идентификатори, и веднага ще позволят пълно наблюдение от страна на държавата и ще унищожат всякакъв шанс за анонимност. По тази причина те вече са любими на централните банки. Като се има предвид, че CBDC ще бъдат централизирани счетоводни книги и могат да бъдат програмирани, вариантът с токени „цифрови пари“ не е много по-добър по отношение на личната неприкосновеност и свободата.

Много централни банки вероятно ще изберат хибриден модел на цифрови парични средства, базирани както на сметки, така и на токени. Като пример може да се посочи Канада, някогашната либерална демокрация, която може би най-добре илюстрира избора между базираните на сметки и базираните на токени цифрови пари, където централната банка на Канада, Bank of Canada, в своята проектна документация за CBDC показва, че в крайна сметка става въпрос за наблюдение и контрол, като казва:

„За по-малки плащания ще бъдат допустими анонимни опции, базирани на токени, докато за по-големи покупки ще се изисква достъп, базиран на сметка.“

Централните банки също така експериментират с различни модели за разпространение на CBDC сред масите, включително използване на частни търговски банки и доставчици на платежни услуги, които ще посредничат от името на централните банки, а също и директно разпространение на плащания от централната банка към населението. Така или иначе, можете да видите, че CBDC значително улесняват статистите в осъществяването на техните оруелски планове за универсален базов доход (UBI) и зависимост от държавата.

Ускоряване на внедряването

CBDC не са просто модна дума или мъглява иновация, която може да се появи в далечното бъдеще. Те се разработват активно сега и в широк мащаб.

През януари 2020 г. Банката за международни разплащания (БМР) публикува резултатите от проучване за CBDC, което е провела през втората половина на 2019 г. и на което са отговорили 66 централни банки. Поразително е, че 10% от отговорилите централни банки (които представляват една пета от населението на света) заявяват, че вероятно ще емитират CBDC с „общо предназначение“ (за широката общественост) в близко бъдеще (през следващите 3 години). Други 20% от анкетираните централни банки заявяват, че вероятно ще емитират CBDC с общо предназначение в средносрочен план (до 6 години).

През август 2020 г. БМР публикува подробен работен документ за CBDC, озаглавен „Възход на цифровите валути на централните банки: движещи сили, подходи и технологии“, една част от който анализира базата данни на БМР за изказвания на банкери от централните банки и установява, че между декември 2013 г. и май 2020 г. е имало 138 изказвания на банкери от централните банки, в които са споменати CBDC, като рязко се е увеличил броят на изказванията, свързани с CBDC, от 2016 г. насам – времева рамка, която съвпада със стартирането от централните банки на изследователски проекти за CBDC. В същия доклад на БМР се изтъква също, че (напълно случайно) „пандемията“ от Ковид-19 е ускорила работата по CBDC в някои юрисдикции“.

Източник за графиката »

Но да се върнем в настоящето

На уебсайта на глобалисткия Атлантически Съвет (със седалище във Вашингтон) има интересен инструмент за проследяване на цифровите валути на централните банки, в който са изброени всички държави, които са стартирали или пилотно са въвели CBDC или разработват или проучват CBDC.

Там откриваме, че 5 централни банки вече са стартирали CBDC, 14 имат CBDC в пилотен проект, 16 имат CBDC в процес на разработване, а други 32 централни банки са на етап проучване на своите CBDC. Това прави общо 67 централни банки (държави). Докато 5-те валутни зони, които вече са стартирали CBDC, са все острови в Карибския басейн, сред централните банки на пилотен етап са сериозни държави, като Китай, Южна Корея, Тайланд, Саудитска Арабия и Швеция.

Сред тези, които са на етап разработване, са централните банки на Канада, Русия, Бразилия, Турция, Франция и Нигерия. На етап проучване са централните банки на САЩ, Обединеното кралство, Австралия, Норвегия, Индия, Пакистан и Индонезия.

Така че, както виждате, това не е някакъв теоретичен въпрос. Централно контролираните цифрови валути се появяват в голям мащаб и някои от тях ще се появят, ако не в близко бъдеще, то съвсем скоро. И като се има предвид лекотата, с която правителствата наложиха блокиране и ограничения на подчиняващото им се население през 2020 г. и 2021 г., не е трудно да се предвиди, че същите тези податливи маси ще бъдат лесно повлияни да приемат CBDC като нещо, което е в техен „най-добър интерес“.

БМР в Швейцария – обичайният заподозрян

Всъщност една трета от целия годишен доклад на БМР за 2021 г. е посветена на CBDC в раздел, озаглавен „CBDC: Възможност за паричната система“. Тук БМР предсказуемо тръби за ползите от въвеждането на централизирани цифрови валути, емитирани от централна банка, като същевременно се опитва да подкопае частните криптовалути. Формулировката на БМР разкрива факта, че централните банки са изпаднали в паника от конкурентната заплаха на частните криптовалути и са ускорили развитието на CBDC отчасти поради този страх, като БМР заявява:

„Интересът на централните банки към CBDC идва в критичен момент. Няколко неотдавнашни събития поставиха на преден план редица потенциални иновации, включващи цифрови валути.

Първото от тях е нарастващото внимание, което получават Биткойн и други криптовалути; второто е дебатът за стабилните монети; а третото е навлизането на големи технологични фирми (big techs) в платежните услуги и във финансовите услуги като цяло.“

След това БМР опитва да отхвърли всяка от тези 3 заплахи:

Криптовалутите, твърди БМР, „са по-скоро спекулативни активи, отколкото пари, и в много случаи се използват за улесняване на изпирането на пари, атаки с цел получаване на откуп и други финансови престъпления“.

Биткойнът се споменава специално, като БМР заявява, че „в частност биткойн има малко положителни качества за обществения интерес, като се има предвид и неговият разточителен енергиен отпечатък“.

Според БМР стабилните монети „опитват да внесат доверие, като са подкрепени от реални валути“, които „в крайна сметка са само придатък към традиционната парична система, а не променят правилата на играта“.

Навлизането на големите технологични фирми, които доминират в социалните мрежи, търсенето, съобщенията и електронната търговия, в сферата на финансовите услуги и инфраструктурата за предоставяне на плащания изглежда особено притеснява БМР и тя превръща критиката си в аргумент, че макар тези платформи да имат големи мрежови въздействия, това създава „допълнителна концентрация“ на пазара за плащания. Иронията не се губи от факта, че именно БМР, като централна банка на централните банки и един от най-концентрираните центрове на власт в света, критикува „концентрацията“ на власт при другите.

В целия този доклад за CBDC на много места се споменава, че цифровите валути трябва да бъдат „в обществен интерес“, което всъщност означава, че цифровите валути трябва да бъдат контролирани от БМР и нейните членове – централните банки, както и да увековечат тяхната централизирана структура на парична власт.

БМР дори има наглостта да твърди, че CBDC следва да зачитат правото на неприкосновеност на личния живот, докато всъщност цялата архитектура, обосновка и дизайн на цифровите валути на централните банки ще позволи на централните банки и националните власти да потъпчат изцяло правото на неприкосновеност на личния живот. Понякога обаче БМР не се прикрива и разкрива авторитарните си планове за CBDC. Пример за това е неотдавнашно интервю с Агустин Карстенс, генерален мениджър на БМР, в което той смразяващо заяви:

„Ние не знаем кой използва банкнота от 100 долара днес и не знаем кой използва банкнота от 1000 песо днес.

Ключовата разлика със CBDC е, че централната банка ще има абсолютен контрол върху правилата и разпоредбите, които ще определят използването на този израз на отговорността на централната банка, а също така ще разполагаме с технологията, за да го прилагаме.“

Цял хор приглася на същата песен

БМР в Базел, Швейцария, е диригент и оркестрант, но не е изненадващо, че управителите на централните банки и държавни лидери сега пеят от една и съща партитура, като песента е „частните цифрови валути са лоши, цифровите валути на централните банки са добри“. В началото на този месец (септември 2021 г.) на банкова конференция в Стокхолм управителят на шведската централна банка (Riksbank) Стефан Ингвес коментира, че „частните пари обикновено рано или късно се сриват“, като удобно пропуска да спомене стотиците хартиени валути, емитирани от правителството и централната банка, които са се сринали в историята поради печатане в големи количества, обезценяване и хиперинфлация. Ингвес не споменава и известния цитат на Волтер, че „хартиените пари в крайна сметка се връщат към присъщата им стойност – нула“.

Ингвес, чиято страна е един от лидерите в насърчаването на безналично общество, също така обижда биткойна, като казва: „Разбира се, можете да забогатеете, търгувайки с биткойни, но това е сравнимо с търговията с марки“. През цялото това време Риксбанк продължава напред с цифровата валута на централната си банка, наречена e-krona, CBDC, която използва технология на разпределената счетоводна книга и която шведската централна банка понастоящем тества съвместно с Търговската банка, една от най-големите шведски банки за търговия на дребно.

В същата седмица, в която Ингвес направи коментарите си в Швеция, управителят на централната банка на Мексико, Алехандро Диас де Леон, също взе на прицел частните криптовалути, а за капак срита и благородните метали. Диас де Леон заяви, че биткойнът прилича повече на метод за бартер, отколкото на „еволюирали“ фиатни пари, и продължи: „В наше време парите са еволюирали до фиатни пари, емитирани от централни банки. Биткойн прилича повече на измерение на благородните метали, отколкото на ежедневно законно платежно средство.“

Този коментар, който атакува с един куршум два заека (криптовалутите и благородните метали), определено ще се хареса на колегите му управители на централни банки в БМР и може дори да донесе на Диас де Леон номинация за следващия генерален мениджър на БМР, който да наследи сънародника му Агустин Карстенс.

Говорейки за БМР, Беноа Кьор, ръководител на иновационния център на БМР, в началото на септември също изнесе реч в стила на СИФ (Световния икономически форум) за CBDC, като призна, че ковид „пандемията“ е удобен катализатор и ускорява развитието на CBDC от страна на централните банки:

„Светът не се връща към старото нормално. Плащанията са пример за това. Пандемията ускори по-дълготрайното преминаване към цифровизацията … централните банки в света побатан повече усилия да подготвят почвата за цифрови пари – цифрови валути на централните банки (CBDC).“

„Целта на CBDC в крайна сметка е да се запазят най-добрите елементи на сегашните ни системи, като същевременно се осигури безопасно пространство за утрешните иновации. За да постигнат това, централните банки трябва да действат, докато настоящата система все още е в сила – и да действат сега.“

Президентът на Турция, Реджеп Тайип Ердоган, също наскоро се включи в атаката срещу частните цифрови валути, като едновременно с това популяризира турската CBDC. По време на събитие на 18 септември турският президент заяви:

„Нямаме абсолютно никакво намерение да приемаме криптовалути.“

„Напротив, ние водим отделна война, отделна борба срещу тях. Никога не бихме подкрепили [криптовалутите]. Защото ще продължим напред с наша собствена валута, която има своя собствена идентичност.“

Китайският цифров юан – един зловещ шаблон

Звучна аларма по отношение на CBDC и личната неприкосновеност на потребителите е, че тези цифрови валути на централните банки са програмируеми, както вече показват данните за китайския „цифров юан“. Например „цифровият юан“ може да бъде програмиран да се активира на определена дата, да бъде програмиран да изтече на определена дата, да бъде програмиран да бъде валиден само за определени покупки и което се явява зловещото – да бъде програмиран да бъде достъпен само за граждани, които отговарят на определени зададени условия.

В качеството му на потенциален шаблон за други CBDC, хората по света трябва да обърнат внимание, тъй като органите, издаващи тези CBDC, които ще се появят в бъдеще, могат да решат кой ще получи достъп до CBDC, какви сделки може да извършва с тези валути и колко дълго ще бъде валидна покупателната им способност. По този начин централните банки могат да влияят и да контролират поведението на получателите на тези централизирани цифрови пари, както и да изключват онези, които искат да накажат или които не се съобразяват с правилата или действията на държавата.

И точно в момента, в който тази статия беше току-що публикувана, китайските власти вече обявиха (на 24 септември) пълна забрана на всички трансакции с криптовалута. С изключение, разбира се, на предстоящия авторитарен цифров юан.

Заключение – робство или парична свобода?

Макар централните банки да твърдят, че ще въвеждат CBDC по причини, като подобряване на ефективността на плащанията, стимулиране на финансовото приобщаване на небанковите институции и справяне с незаконните трансакции, истинските им мотиви, както винаги, са за наблюдение и контрол. Говорим за наблюдение на населението при пълна видимост на потоците от финансови трансакции и самоличността на потребителите, както и централизиран контрол на паричното предлагане в рамките на безналична финансова система.

Представете си китайската система за социален кредит в глобален антиутопичен мащаб, където ваксинационните паспорти се превръщат в цифрови идентификатори, а цифровите идентификатори се свързват с издаването и използването на CBDC. Всъщност цялата принуда около въвеждането на ваксинационни паспорти и цифрови идентификатори изглежда като предварително планиран етап за въвеждането на цифрови валути на централните банки и на глобална система за социален кредит.

Това, че точно сега се ускорява появата на CBDC, може отчасти да е опит на централните банки да изпреварят многобройните частни криптовалути, токени и децентрализирани финансови екосистеми, които се появиха и които са заплаха за властта на централизираната банкова система, на чийто връх се намира БМР. Но би било наивно да се мисли, че централните банки, които предварително са знаели как от 2020 г. Световният икономически форум започва технократско и корпократско превземане на планетата, сега не организират въвеждането на CBDC като част от дългосрочен глобален дневен ред, като този дневен ред е глобалната социалистическа Програма 2030 и бъдещето, в което според Световния икономически форум в Давос:

„Няма да притежавате нищо. И ще бъдете щастливи.“

Атаките на БМР и централните банки срещу частните криптовалути са очаквани. В края на краищата същите централни банки и БМР водят много дълга война срещу физическото злато и сребро. А благородните метали са пари още от 4000 г. пр. Христа. След стартирането на CBDC от централните банки и техните елитарни частни банкови контрольори тази война изглежда ще се засили.

И така, искате ли бъдеще на парична свобода или бъдеще на вечно робство с оковите на CBDC от централните банки? Ако искате парична свобода, тогава притежаването на физически благородни метали и частни и анонимни цифрови валути понастоящем са едни от малкото начини за противодействие и защита срещу зловещите планове за CBDC, които БМР и членовете на нейните централни банки възнамеряват да въведат много скоро.

Автор: Ронан Манли

Превод: Веселина Бастиянова

Източник: BullionStar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

You May Also Like

Новата нормалност стигна до фазата на Голямата чистка

И така, започва, Голямата чистка на Новата нормалност… по зададена команда и…

15/10/2021 в Рим- церемонията по откриването на “Портите на Ада”…Какво ли ни чака?

“На 15 октомври в Рим церемонията по откриването на портите на Ада.…

Глобалистите свалиха овчите кожи и загатнаха своя План…

„Следващата им игра ще бъде ФИНАЛНАТА игра срещу човечеството… дори няма да…

“Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.”

Защо хората доброволно жертват свободата си? 30.11.2021 Матиас Десмет (Mattias Desmet) е…